Právní následky

Co hrozí po nezaplacení pokuty?

Italská policie je v případech stanovených místním zákonem oprávněna odebrat řidičský průkaz řidiči, který se dopustil závažného dopravního přestupku. Tento trest je zpravidla spojen s uložením zákazu řízení na území Itálie. Řidiči je vystaveno dočasné potvrzení pro účely dojetí do ČR a řidičský průkaz je následně diplomatickou cestou zaslán do České republiky. – toto se může stát také, pokud vjedete na území Itálie a zjistí se, že nemáte uhrazenu již uloženou pokutu.

Důležité informace

• Pokuty jsou zasílány majitelům vozidel po přistoupení do systému EUCARIS – tj. seznam držitelů vozidel.
• Itálie je povinna poslat upomínku do 1 roku, protože nejprve žádá o informace českých a slovenských úřadů, tedy výpis ze seznamu držitelů vozidel = EUCARIS_platforma sloužící ke komunikaci členských států Evropské unie a výměně informací z národních registrů vozidel. Provozovatel vozidla je pak vyrozuměn dopisem, kde je přestupek zpravidla jasně specifikován, je uveden datum a čas. Zpravidla bývá v dopise již vyměřena pokuta, po jejímž zaplacení bude věc zahraničním správním orgánem považována za uzavřenou. Pokuty za dopravní delikty se v zahraničí pohybují v řádech desítek až stovek eur.
• Co se týče promlčení, obecně platí, že správní orgán, který přestupek projednává, musí o tomto přestupku pravomocně rozhodnout do 1 roku + v Itálii se promlčecí lhůta 1 rok počítá nikoli ode dne spáchání přestupku (např. překročení rychlosti), ale až ode dne, kdy se správní orgán o přestupku dozvěděl.
• Promlčecí doba v Itálii je 5 let (od zaslání dopisu).
• Obsílka může jít i klasickou poštou a vždy v italském jazyce, plus uznávaný jazyk pro komunikaci v EU = angličtina. Itálie není povinna výzvu na úhradu pokuty posílat v jazyce pachatele přestupku.
• V Itálii platí tzv. objektivní zodpovědnost. (Je to nástroj, který nutí řidiče dodržovat konkrétní dopravní pravidla: rychlá jízda, jízda na červenou, parkování apod.) Stačí nafotit auto s Vaší SPZ při nesprávném parkovaní. na odvolání ke smírčímu soudu je vždy jen 60 dní a musí být odesláno v italském jazyce a doporučeně.

Společnosti LogiCall jsou pověřeny italskými správními úřady pro vyřizování jednání s českými, slovenskými, polskými a dalšími subjekty východní Evropy, kterým byla uložena pokuta na území Itálie.

 Nejčastěji kladené otázky k přestupkům na území Itálie

 Pětiletá lhůta promlčení  

 Ustanovení článku č. 209 italského dálničního řádu (Italian Highway Code) stanoví, že promlčecí doba se řídí čl. 28 zákona č. 689 ze dne 24. listopadu 1981. Právo vybírat dlužné částky za porušení uvedená v tomto zákoně je stanoveno dobou do pěti let ode dne, kdy k porušení došlo. Přerušení promlčecí doby upravují pravidla občanského zákoníku.

Článek č. 2943 občanského zákoníku (Civil Code) stanoví, že promlčecí doba je přerušena odesláním oznámení o vydání rozsudku, ať již nalézacího či vykonávacího (doporučeným dopisem). Rovněž je přerušena přihláškou podanou v průběhu řízení. Analogicky s podmínkami oznámení, promlčecí lhůtou pěti let se rozumí doba ode dne, kdy byla zpráva zaslána dlužníkovi, jak je stanoveno nálezem Ústavního soudu (Constitutional Court ruling) č. 477 ze dne 26.11.2002 o oznamování občanských a správních aktů. Toto rozhodnutí vyžaduje, aby správa zaslala oznamovací dopis (předala jej k poštovní přepravě) do 360 dnů ode dne porušení předpisů.

Pokud je vozidlo zapůjčeno, lhůta 360 dnů začíná běžet okamžikem, kdy je známo jméno nájemce uvedené půjčovnou. V případě půjčovny činí tedy lhůta pro odeslání zprávy 360 dnů ode dne, kdy byly informace o nájemci vozidla zaznamenány, a to je také datum, kdy začíná běžet pětiletá promlčecí doba.

Pokuty nejsou v překladu do úředního jazyka viníka

Pokud jde o otázku týkající se jazyka vyrozumění o přestupku, právní předpisy EU (směrnice EU 2015/413) a italské prováděcí právní předpisy – legislativní nařízení č. 37/2014 a ministerský oběžník (Legislative Decree no. 37/2014 and the Ministerial Circular) stanoví zajištění překladu zprávy do úředního jazyka země registrace vozidla, s nímž byl přestupek spáchán, jakož i zaslání informačního dopisu, rovněž přeloženého do úředního jazyka země registrace vozidla. Nesplnění této povinnosti, tj. nepřeložení zprávy do jazyka země registrace vozidla, jímž byl přestupek spáchán, však neznamená neplatnost úkonu, a dle platných právních předpisů ani nestanoví možné sankce v případě nedodržení tohoto předpisu příslušným správním orgánem.

Z toho tedy vyplývá, že jelikož se cizinec dopustil porušení Pravidel silničního provozu (Codice della strada), může obec zrušit odeslanou výzvu k úhradě pokuty a znovu ji odeslat přeloženou do požadovaného jazyka, a co nejdříve viníka znovu informovat, pokud je to stále v souladu se zákonnými lhůtami.

Pokuta tedy zůstává platná a důrazně doporučujeme ji uhradit, může se stát, že náklady na vymáhání se novým odesláním vyrozumění navýší.

Z důvodu komunikace se subjekty v České republice byla pověřena italskými úřady právě společnost LogiCall Česká republika, s.r.o.

registr.dluzniku@logicall.cz

+420 800 11 66 33