Co od nás případný viník obdrží

  1. Upomínku s popisem přestupku
  2. Přihlašovací údaje na link, kde může vidět i foto dokumentaci
  3. V případě požádání i zaslanou příslušnou výzvu italského úřadu
  4. Kontakty na naše specialisty k dohodě na způsobu úhrady pokuty

Společnost LogiCall je zprostředkovaně pověřena italskými správními úřady pro vyřizování jednání s českými, slovenskými, polskými a dalšími subjekty východní Evropy, kterým byla uložena pokuta na území Itálie.

Nejčastěji kladené otázky k přestupkům na území Itálie

Pětiletá lhůta promlčení  

Ustanovení článku č. 209 italského dálničního řádu (Italian Highway Code) stanoví, že promlčecí doba se řídí čl. 28 zákona č. 689 ze dne 24. listopadu 1981. Právo vybírat dlužné částky za porušení uvedená v tomto zákoně je stanoveno dobou do pěti let ode dne, kdy k porušení došlo. Přerušení promlčecí doby upravují pravidla občanského zákoníku.

Článek č. 2943 občanského zákoníku (Civil Code) stanoví, že promlčecí doba je přerušena odesláním oznámení o vydání rozsudku, ať již nalézacího či vykonávacího (doporučeným dopisem). Rovněž je přerušena přihláškou podanou v průběhu řízení. Analogicky s podmínkami oznámení, promlčecí lhůtou pěti let se rozumí doba ode dne, kdy byla zpráva zaslána dlužníkovi, jak je stanoveno nálezem Ústavního soudu (Constitutional Court ruling) č. 477 ze dne 26.11.2002 o oznamování občanských a správních aktů. Toto rozhodnutí vyžaduje, aby správa zaslala oznamovací dopis (předala jej k poštovní přepravě) do 360 dnů ode dne porušení předpisů.

Pokud je vozidlo zapůjčeno, lhůta 360 dnů začíná běžet okamžikem, kdy je známo jméno nájemce uvedené půjčovnou. V případě půjčovny činí tedy lhůta pro odeslání zprávy 360 dnů ode dne, kdy byly informace o nájemci vozidla zaznamenány, a to je také datum, kdy začíná běžet pětiletá promlčecí doba.


Pokuty nejsou v překladu do úředního jazyka viníka

Pokud jde o otázku týkající se jazyka vyrozumění o přestupku, právní předpisy EU (směrnice EU 2015/413) a italské prováděcí právní předpisy – legislativní nařízení č. 37/2014 a ministerský oběžník (Legislative Decree no. 37/2014 and the Ministerial Circular) stanoví zajištění překladu zprávy do úředního jazyka země registrace vozidla, s nímž byl přestupek spáchán, jakož i zaslání informačního dopisu, rovněž přeloženého do úředního jazyka země registrace vozidla. Nesplnění této povinnosti, tj. nepřeložení zprávy do jazyka země registrace vozidla, jímž byl přestupek spáchán, však neznamená neplatnost úkonu, a dle platných právních předpisů ani nestanoví možné sankce v případě nedodržení tohoto předpisu příslušným správním orgánem.

Z toho tedy vyplývá, že jelikož se cizinec dopustil porušení Pravidel silničního provozu (Codice della strada), může obec zrušit odeslanou výzvu k úhradě pokuty a znovu ji odeslat přeloženou do požadovaného jazyka, a co nejdříve viníka znovu informovat, pokud je to stále v souladu se zákonnými lhůtami.

Pokuta tedy zůstává platná a důrazně doporučujeme ji uhradit, může se stát, že náklady na vymáhání se novým odesláním vyrozumění navýší.

Z důvodu komunikace se subjekty v České republice byla pověřena italskými úřady právě společnost LogiCall s.r.o.

Dokumenty a plné moci

překlad PM Safety 21 vs. LCCZ 2020

překlad PM Safety 21 vs. LCSK 2020

Safety 21 S.P.A. PM 2020

Safety 21 S.P.A. PM SK 2020