Pokud auto neřídil v době spáchání přestupku majitel vozidla, je nutné, nahlásit (nejlépe pomocí formuláře, který je ke stažení na stránkách úřadu, pokud poštou, tak doporučeně) do 60 dní od obdržení dopisu jméno řidiče.

Je to napsáno v každém italském dopise = bod „Redukce bodů“. Toto slouží ale pouze k tomu, aby byly body, které jsou za pokutu uděleny, připsány řidiči a ne majiteli vozu.

Pokud chce majitel vozu zajistit to, aby i pokuta šla za řidičem, musí být předem sepsána nájemní smlouva, kterou je následně také nutné poslat do Itálie.

Toto je ukotveno v mezinárodní směrnici (International Network Guidelines), konkrétně bod 5, tudíž není potřeba to v zaslané pokutě zmiňovat, aneb staré známé „neznalost neomlouvá“.

Totéž pak platí i u půjčoven (bod 6), které musí také dokládat i tyto smlouvy:

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO APLIKACI VÝDAJŮ (navýšení) dle Codice de la Strada:

• Článek 201 C.d.S. (Státní rada): Náklady na posouzení a oznámení jsou
účtovány osobě, která je povinna zaplatit peněžitou správní sankci.
•Článek 203 C.d.S .: Pokud odvolání nebylo podáno ve stanovených
podmínkách a nebylo učiněno snížení platby, dle ustanovení čl. 17 zákona č. 689 ze dne 24. listopadu 1981, je pokuta vykonatelná pro částku rovnající se polovině maximální správní sankce + procesní náklady.
• Sankce se stane vymahatelnou, pokud nebude zaplacena ve stanovené lhůtě (tedy ve lhůtě určené v původním dopise) a pokud odvolání nebylo podáno.

registr.dluzniku@logicall.cz

+420 800 11 66 33