• Pokuty sú zasielané majiteľom vozidiel po pristúpení do systému EUCARIS – tj zoznam držiteľov vozidiel.
• Taliansko je povinné poslať upomienku do 1 roka, pretože najprv žiada o informácie českých a slovenských úradov, teda výpis zo zoznamu držiteľov vozidiel = EUCARIS_platforma slúžiaca na komunikáciu členských štátov Európskej únie a výmene informácií z národných registrov vozidiel. Prevádzkovateľ vozidla je potom upovedomený listom, kde je priestupok spravidla jasne špecifikovaný, je uvedený dátum a čas. Spravidla býva v liste už vyrubená pokuta, po zaplatení ktorej bude vec zahraničným správnym orgánom považovaná za uzavretú. Pokuty za dopravné delikty sa v zahraničí pohybujú rádovo v desiatkach až stovkách eur.
• Čo sa týka premlčania, všeobecne platí, že správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, musí o tomto priestupku právoplatne rozhodnúť do 1 roka + v Taliansku sa premlčacia lehota 1 rok počíta nie odo dňa spáchania priestupku (napr. prekročenie rýchlosti), ale až od dňa, keď sa správny orgán o priestupku dozvedel.
• Premlčacia doba v Taliansku je 5 rokov (od zaslania dopisu).
• Obsielka môže ísť aj klasickou poštou a vždy v talianskom jazyku, plus uznávaný jazyk pre komunikáciu v EÚ = angličtina. Taliansko nie je povinné výzvu na úhradu pokuty posielať v jazyku páchateľa priestupku.
• V Taliansku platí tzv. objektívna zodpovednosť. (Je to nástroj, ktorý núti vodiča dodržiavať konkrétne dopravné pravidlá: rýchla jazda, jazda na červenú, parkovanie a pod.) Stačí nafotiť auto s Vašou ŠPZ pri nesprávnom parkovaní. na odvolanie na zmierovací súd je vždy len 60 dní a musí byť odoslané v talianskom jazyku a doporučene.