• Právne predpisy

  Právne predpisy upravujúce priestupkové právo v jednotlivých členských štátoch sa líšia. Pokiaľ bude prevádzkovateľ vozidla uloženú pokutu ignorovať a nepodnikne potrebné právne …

 • Naša komunita

  Ako sa zachovať pri spáchaní dopravného priestupku v zahraničí? Ako postupovať a s kým komunikovať? Kde môžem zaplatiť za priestupok? Ako situáciu najrýchlejšie …

 • S platením pokuty neotáľajte

  Čo teda robiť, ak ste v zahraničí porušili dopravné predpisy a do vašej schránky teraz prišla obsielka vyzývajúca vás na uhradenie pokuty? …

 • Vo Francúzsku a Taliansku sa rýchla jazda naozaj neoplatí.

  Najčastejším prehreškom, ktorého sa Slováci v zahraničí dopúšťajú, býva prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti… registr.dluzniku@logicall.cz +420 800 11 66 33

Právne následky

Čo hrozí po nezaplatení pokuty?

Talianska polícia je v prípadoch stanovených miestnym zákonom oprávnená odobrať vodičský preukaz vodičovi, ktorý sa dopustil závažného dopravného priestupku. Tento trest je spravidla spojený s uložením zákazu konania na území Talianska. Vodičovi je vystavené dočasné potvrdenie na účely dojatia späť do svojej krajiny a vodičský preukaz je následne diplomatickou cestou zaslaný do jeho krajiny – toto sa môže stať aj vtedy, ak vojdete na územie Talianska a zistí sa, že nemáte uhradenú už uloženú pokutu.

registr.dluzniku@logicall.cz

+420 800 11 66 33

Rozšírenie právomocí colnej správy od roku 2023

So začiatkom januára minulého roka nadobudol platnosť zákon umožňujúci colníkom, strážnikom, ale aj policajtom zabavovať vodičom registračnej značky za neuhradené pokuty. Colná správa túto možnosť využíva pomerne často.

Pokiaľ dlžná čiastka nie je na mieste uhradená vodičom či prevádzkovateľom vozidla, ktorý však nemusí byť v aute prítomný, nie je možné ďalej pokračovať v jazde. Ak chce vodič pokračovať v ceste, musí teda uhradiť nedoplatok aj za neprítomného prevádzkovateľa vozidla. Colník pri odobratí registračných značiek alebo priložení papuče vodičovi oznámi, kedy a kde môže nedoplatok zaplatiť a zároveň za akých podmienok dôjde k vráteniu odobraných registračných značiek alebo sňatiu priloženej papuče.

Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/spz-registracni-znacky-celnici-pokuta.A230129_200755_automoto_mom

11248

Spáchaných přestupků v Itálii

267

Zabavených řidičských průkazů

169

Zabavených vozidel v Itálii

10106

Vyřešených přestupků na území ČR

Najčastejšie kladené otázky

Spoločnosť LogiCall je sprostredkovane poverená talianskymi správnymi úradmi pre vybavovanie rokovaní s českými, slovenskými, poľskými a ďalšími subjektmi východnej Európy, ktorým bola uložená pokuta na území Talianska.

Päťročná lehota premlčania

Ustanovenia článku č. 209 talianskeho diaľničného poriadku (Italian Highway Code) stanovujú, že premlčacia doba sa riadi článkom 28 zákona č. 689 z 24. novembra 1981. Právo vyberať dlžné sumy za porušenia uvedené v tomto zákone je stanovené dobou do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Prerušenie premlčacej doby upravujú pravidlá Občianskeho zákonníka.

Článok 2943 Občianskeho zákonníka (Civil Code) stanovuje, že premlčacia doba je prerušená odoslaním oznámenia o vydaní rozsudku, či už nachádzajúceho alebo vykonávacieho (odporúčaným listom). Rovnako je prerušená prihláškou podanou v priebehu konania. Analogicky s podmienkami oznámenia, premlčacou lehotou piatich rokov sa rozumie doba odo dňa, keď bola správa zaslaná dlžníkovi, ako je stanovené nálezom Ústavného súdu (Constitutional Court ruling) č. 477 z 26.11.2002 o oznamovaní občianskych a správnych aktov. Toto rozhodnutie vyžaduje, aby správa zaslala oznamovací list (odovzdala ho na poštovú prepravu) do 360 dní odo dňa porušenia predpisov.

Pokiaľ je vozidlo zapožičané, lehota 360 dní začína plynúť okamihom, keď je známe meno nájomcu uvedené požičovňou. V prípade požičovne je teda lehota na odoslanie správy 360 dní odo dňa, keď boli informácie o nájomcovi vozidla zaznamenané, a to je aj dátum, kedy začína plynúť päťročná premlčacia doba.

Pokuty nie sú v preklade do úradného jazyka vinníka

Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa jazyka upovedomenia o priestupku, právne predpisy EÚ (smernica EÚ 2015/413) a talianske vykonávacie právne predpisy – legislatívne nariadenie č. 37/2014 a ministerský obežník (Legislative Decree no. 37/2014 and the Ministerial Circular) určí zabezpečenie prekladu správy do úradného jazyka krajiny registrácie vozidla, s ktorým bol priestupok spáchaný, ako aj zaslanie informačného listu, tiež preloženého do úradného jazyka krajiny registrácie vozidla. Nesplnenie tejto povinnosti, tj nepreloženie správy do jazyka krajiny registrácie vozidla, ktorým bol priestupok spáchaný, však neznamená neplatnosť úkonu, a podľa platných právnych predpisov ani nestanovia možné sankcie v prípade nedodržania tohto predpisu príslušným správnym orgánom.

Z toho teda vyplýva, že keďže sa cudzinec dopustil porušenia Pravidiel cestnej premávky (Codice della strada), môže obec zrušiť odoslanú výzvu na úhradu pokuty a znovu ju odoslať preloženú do požadovaného jazyka, a čo najskôr vinníka znovu informovať, pokiaľ je to stále v súlade so zákonnými lehotami.

Pokuta teda zostáva platná a dôrazne odporúčame ju uhradiť, môže sa stať, že náklady na vymáhanie sa novým odoslaním vyrozumenia navýšia.

Z dôvodu komunikácie so subjektmi v Slovenskej republike bola poverená talianskymi úradmi práve spoločnosť LogiCall Česká republika, s.r.o.

registr.dluzniku@logicall.cz

+420 800 11 66 33

Kontakty

Dôležité informácie

• Pokuty sú zasielané majiteľom vozidiel po pristúpení do systému EUCARIS – tj zoznam držiteľov vozidiel.
• Taliansko je povinné poslať upomienku do 1 roka, pretože najprv žiada o informácie českých a slovenských úradov, teda výpis zo zoznamu držiteľov vozidiel = EUCARIS_platforma slúžiaca na komunikáciu členských štátov Európskej únie a výmene informácií z národných registrov vozidiel. Prevádzkovateľ vozidla je potom upovedomený listom, kde je priestupok spravidla jasne špecifikovaný, je uvedený dátum a čas. Spravidla býva v liste už vyrubená pokuta, po zaplatení ktorej bude vec zahraničným správnym orgánom považovaná za uzavretú. Pokuty za dopravné delikty sa v zahraničí pohybujú rádovo v desiatkach až stovkách eur.
• Čo sa týka premlčania, všeobecne platí, že správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, musí o tomto priestupku právoplatne rozhodnúť do 1 roka + v Taliansku sa premlčacia lehota 1 rok počíta nie odo dňa spáchania priestupku (napr. prekročenie rýchlosti), ale až od dňa, keď sa správny orgán o priestupku dozvedel.
• Premlčacia doba v Taliansku je 5 rokov (od zaslania dopisu).
• Obsielka môže ísť aj klasickou poštou a vždy v talianskom jazyku, plus uznávaný jazyk pre komunikáciu v EÚ = angličtina. Taliansko nie je povinné výzvu na úhradu pokuty posielať v jazyku páchateľa priestupku.
• V Taliansku platí tzv. objektívna zodpovednosť. (Je to nástroj, ktorý núti vodiča dodržiavať konkrétne dopravné pravidlá: rýchla jazda, jazda na červenú, parkovanie a pod.) Stačí nafotiť auto s Vašou ŠPZ pri nesprávnom parkovaní. na odvolanie na zmierovací súd je vždy len 60 dní a musí byť odoslané v talianskom jazyku a doporučene.

Neuhradené pokuty Safety

Čo od nás prípadný vinník dostane

 1. Upomienku s popisom priestupku
 2. Prihlasovacie údaje na link, kde môže vidieť aj fotodokumentáciu
 3. Príslušnú výzvu talianskeho úradu
 4. Kontakty na našich špecialistov k dohode na spôsobe úhrady pokuty

Spoločnosť LogiCall je sprostredkovane poverená talianskymi správnymi úradmi pre vybavovanie rokovaní s českými, slovenskými, poľskými a ďalšími subjektmi východnej Európy, ktorým bola uložená pokuta na území Talianska.

Najčastejšie kladené otázky k priestupkom na území Talianska

Päťročná lehota premlčania

Ustanovenia článku č. 209 talianskeho diaľničného poriadku (Italian Highway Code) stanovujú, že premlčacia doba sa riadi článkom 28 zákona č. 689 z 24. novembra 1981. Právo vyberať dlžné sumy za porušenia uvedené v tomto zákone je stanovené dobou do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Prerušenie premlčacej doby upravujú pravidlá Občianskeho zákonníka.

Článok 2943 Občianskeho zákonníka (Civil Code) stanovuje, že premlčacia doba je prerušená odoslaním oznámenia o vydaní rozsudku, či už nachádzajúceho alebo vykonávacieho (odporúčaným listom). Rovnako je prerušená prihláškou podanou v priebehu konania. Analogicky s podmienkami oznámenia, premlčacou lehotou piatich rokov sa rozumie doba odo dňa, keď bola správa zaslaná dlžníkovi, ako je stanovené nálezom Ústavného súdu (Constitutional Court ruling) č. 477 z 26.11.2002 o oznamovaní občianskych a správnych aktov. Toto rozhodnutie vyžaduje, aby správa zaslala oznamovací list (odovzdala ho na poštovú prepravu) do 360 dní odo dňa porušenia predpisov.

Pokiaľ je vozidlo zapožičané, lehota 360 dní začína plynúť okamihom, keď je známe meno nájomcu uvedené požičovňou. V prípade požičovne je teda lehota na odoslanie správy 360 dní odo dňa, keď boli informácie o nájomcovi vozidla zaznamenané, a to je aj dátum, kedy začína plynúť päťročná premlčacia doba.

Pokuty nie sú v preklade do úradného jazyka vinníka

Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa jazyka upovedomenia o priestupku, právne predpisy EÚ (smernica EÚ 2015/413) a talianske vykonávacie právne predpisy – legislatívne nariadenie č. 37/2014 a ministerský obežník (Legislative Decree no. 37/2014 and the Ministerial Circular) určí zabezpečenie prekladu správy do úradného jazyka krajiny registrácie vozidla, s ktorým bol priestupok spáchaný, ako aj zaslanie informačného listu, tiež preloženého do úradného jazyka krajiny registrácie vozidla. Nesplnenie tejto povinnosti, tj nepreloženie správy do jazyka krajiny registrácie vozidla, ktorým bol priestupok spáchaný, však neznamená neplatnosť úkonu, a podľa platných právnych predpisov ani nestanovia možné sankcie v prípade nedodržania tohto predpisu príslušným správnym orgánom.

Z toho teda vyplýva, že keďže sa cudzinec dopustil porušenia Pravidiel cestnej premávky (Codice della strada), môže obec zrušiť odoslanú výzvu na úhradu pokuty a znovu ju odoslať preloženú do požadovaného jazyka, a čo najskôr vinníka znovu informovať, pokiaľ je to stále v súlade so zákonnými lehotami.

Pokuta teda zostáva platná a dôrazne odporúčame ju uhradiť, môže sa stať, že náklady na vymáhanie sa novým odoslaním vyrozumenia navýši.

Z dôvodu komunikácie so subjektmi v Slovenskej republike bola poverená talianskymi úradmi práve spoločnosť LogiCall Slovenska republika, s.r.o.

Dokumenty a plné moci

překlad PM Safety 21 vs. LCCZ 2020

překlad PM Safety 21 vs. LCSK 2020

Safety 21 S.P.A. PM 2020

Safety 21 S.P.A. PM SK 2020

Všechna práva vyhrazena - LogiCall 2023. Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.