Čo od nás prípadný vinník dostane

  1. Upomienku s popisom priestupku
  2. Prihlasovacie údaje na link, kde môže vidieť aj fotodokumentáciu
  3. Príslušnú výzvu talianskeho úradu
  4. Kontakty na našich špecialistov k dohode na spôsobe úhrady pokuty

Spoločnosť LogiCall je sprostredkovane poverená talianskymi správnymi úradmi pre vybavovanie rokovaní s českými, slovenskými, poľskými a ďalšími subjektmi východnej Európy, ktorým bola uložená pokuta na území Talianska.

Najčastejšie kladené otázky k priestupkom na území Talianska

Päťročná lehota premlčania

Ustanovenia článku č. 209 talianskeho diaľničného poriadku (Italian Highway Code) stanovujú, že premlčacia doba sa riadi článkom 28 zákona č. 689 z 24. novembra 1981. Právo vyberať dlžné sumy za porušenia uvedené v tomto zákone je stanovené dobou do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Prerušenie premlčacej doby upravujú pravidlá Občianskeho zákonníka.

Článok 2943 Občianskeho zákonníka (Civil Code) stanovuje, že premlčacia doba je prerušená odoslaním oznámenia o vydaní rozsudku, či už nachádzajúceho alebo vykonávacieho (odporúčaným listom). Rovnako je prerušená prihláškou podanou v priebehu konania. Analogicky s podmienkami oznámenia, premlčacou lehotou piatich rokov sa rozumie doba odo dňa, keď bola správa zaslaná dlžníkovi, ako je stanovené nálezom Ústavného súdu (Constitutional Court ruling) č. 477 z 26.11.2002 o oznamovaní občianskych a správnych aktov. Toto rozhodnutie vyžaduje, aby správa zaslala oznamovací list (odovzdala ho na poštovú prepravu) do 360 dní odo dňa porušenia predpisov.

Pokiaľ je vozidlo zapožičané, lehota 360 dní začína plynúť okamihom, keď je známe meno nájomcu uvedené požičovňou. V prípade požičovne je teda lehota na odoslanie správy 360 dní odo dňa, keď boli informácie o nájomcovi vozidla zaznamenané, a to je aj dátum, kedy začína plynúť päťročná premlčacia doba.

Pokuty nie sú v preklade do úradného jazyka vinníka

Pokiaľ ide o otázku týkajúcu sa jazyka upovedomenia o priestupku, právne predpisy EÚ (smernica EÚ 2015/413) a talianske vykonávacie právne predpisy – legislatívne nariadenie č. 37/2014 a ministerský obežník (Legislative Decree no. 37/2014 and the Ministerial Circular) určí zabezpečenie prekladu správy do úradného jazyka krajiny registrácie vozidla, s ktorým bol priestupok spáchaný, ako aj zaslanie informačného listu, tiež preloženého do úradného jazyka krajiny registrácie vozidla. Nesplnenie tejto povinnosti, tj nepreloženie správy do jazyka krajiny registrácie vozidla, ktorým bol priestupok spáchaný, však neznamená neplatnosť úkonu, a podľa platných právnych predpisov ani nestanovia možné sankcie v prípade nedodržania tohto predpisu príslušným správnym orgánom.

Z toho teda vyplýva, že keďže sa cudzinec dopustil porušenia Pravidiel cestnej premávky (Codice della strada), môže obec zrušiť odoslanú výzvu na úhradu pokuty a znovu ju odoslať preloženú do požadovaného jazyka, a čo najskôr vinníka znovu informovať, pokiaľ je to stále v súlade so zákonnými lehotami.

Pokuta teda zostáva platná a dôrazne odporúčame ju uhradiť, môže sa stať, že náklady na vymáhanie sa novým odoslaním vyrozumenia navýši.

Z dôvodu komunikácie so subjektmi v Slovenskej republike bola poverená talianskymi úradmi práve spoločnosť LogiCall Slovenska republika, s.r.o.

Dokumenty a plné moci

překlad PM Safety 21 vs. LCCZ 2020

překlad PM Safety 21 vs. LCSK 2020

Safety 21 S.P.A. PM 2020

Safety 21 S.P.A. PM SK 2020