Ak auto neriadil v čase spáchania priestupku majiteľ vozidla, je nutné, nahlásiť (najlepšie pomocou formulára, ktorý je na stiahnutie na stránkach úradu, ak poštou, tak doporučene) do 60 dní od obdŕžania listu meno vodiča.

Je to napísané v každom talianskom liste = bod „Redukcia bodov“. Toto slúži ale iba na to, aby boli body, ktoré sú za pokutu udelené, pripísané vodičovi, a nie majiteľovi vozidla.

Pokiaľ chce majiteľ vozidla zabezpečiť to, aby aj pokuta išla za vodičom, musí byť vopred spísaná nájomná zmluva, ktorú je následne tiež nutné poslať do Talianska.

Toto je ukotvené v medzinárodnej smernici (International Network Guidelines), konkrétne bod 5, teda nie je potrebné to v zaslanej pokute spomínať, alebo staré známe „neznalosť neospravedlňuje“.

To isté platí aj pre požičovne (bod 6), ktoré musia tiež dokladať aj tieto zmluvy:

PRÁVNY ZÁKLAD PRE APLIKÁCIU VÝDAVKOV (navýšenie) podľa Codice de la Strada:

Článok 201 C.d.S (Štátna rada): Náklady na posúdenie a oznámenie sú účtované osobe, ktorá je povinná zaplatiť peňažnú správnu sankciu. •Článok 203 C.d.S .: Ak odvolanie nebolo podané v stanovených podmienkach nebolo urobené zníženie platby, podľa ustanovení čl. 17 zákona č. 689 zo dňa 24. novembra 1981, je pokuta vykonateľná pre sumu rovnajúcu sa polovici maximálnej správnej sankcie + procesné náklady. • Sankcia sa stane vymáhateľnou, pokiaľ nebude zaplatená v stanovenej lehote (teda v lehote určenej v pôvodnom liste) a pokiaľ odvolanie nebolo podané.

registr.dluzniku@logicall.cz

+420 800 11 66 33