Společnost LogiCall jedná na základě pověření jménem společnosti Nivi S.p.A., která je zvláštním zástupcem držitele koncese dálnice, za kterou se mýtné platí.

Společnost Nivi zahájila svou inkasní činnost v odvětví dálnic již v roce 1960 a byla jednou z prvních společností v Itálii, která získala certifikát kvality pro služby vymáhání pohledávek pro veřejnou správu.

Vymáhání nezaplacených mýtných poplatků představuje jednu z největších služeb, které společnost Nivi poskytuje, a téměř všichni držitelé veřejných koncesí spravující veřejné dálnice se rozhodli svěřit společnosti Nivi vymáhání svých nezaplacených mýtných poplatků. Každá průjezd mýtnou branou generuje digitální identifikační číslo (RMPP), které obsahuje informace o datu a čase porušení, sekci dálnice a fotografický důkaz vozidla.

CO JE TO NEZAPLACENÉ MÝTNÉ?

Povinností motoristy je platit mýtné, jak je výslovně stanoveno v článku 176, odstavce 11 a 11bis italského silničního zákona. Nezaplacené mýtné představuje porušení tohoto článku a je rovněž považováno za porušení obchodní smlouvy mezi subjektem, který spravuje dálnici, a řidičem/vlastníkem (obě osoby nesou stejnou odpovědnost podle čl. 196) vozidla

Dálniční mýto je „smlouva“, kterou uzavře motorista a dálnice v okamžiku vstupu na dálnici a vybírání vstupního lístku motoristou. Proto nepodléhá obvyklé lhůtě pro vymáhání závazků podle článku 2946 italského občanského zákoníku, ale zákonná lhůtu pro vymáhání pokuty za nedodržení mýtného činí 10 let. Tato lhůta je potvrzena i italským Nejvyšším soudem, který dálniční mýto označil za platbu za smlouvu o službě (Nejvyšší soud Itálie, Rozsudek 298/2003).

Držitel koncese (nebo jeho zvláštní zástupce – v tomto případě spol. NIVI S.p.A.) není povinen oznámit pokutu za nedodržení mýtného doporučeným dopisem, protože samotné porušení představuje civilní závazek smluvní povahy, a ne správní pokutu/porušení. Pokuty za nedodržení mýtného jsou tedy vymáhány prostřednictvím běžné pošty.

Pokud vstup vozidla na dálnici nelze zjistit, italský silniční zákon stanoví, že mýto se bude počítat od nejvzdálenějšího vstupu na dálnici.

Na dálnicích s bariérami/mýtnými bránami je povinné zastavit na výběrových místech, i když jsou otevřené, s výjimkou automatizovaných řad pro dálkové placení.

Ztráta jízdenky na dálnici většinou způsobí, že řidič bude na výjezdu zablokován, dokud nepředloží důkaz o zaplacení. Nicméně v Itálii se v rámci zabránění dopravní zácpě a nehodám mýtná brána i přesto otevře, aby umožnila vozidlům plynulý průjezd. Řidič je pak povinen vyzvednout si z pokladního zařízení náhradní lístek, a do 15 dnů od data průjezdu provést platbu mýtného, aniž by mu vznikl jakýkoli dodatečný poplatek.

Někdy řidiči mohou přehlédnout platbu, pokud na výjezdu nevidí frontu nebo pokud je vstup na dálnici automatizovaný.

V závislosti na době, kdy byla dálnice otevřena, se může stát, že na ní není žádný skutečný provoz nebo dopravní zácpy. Pokud se tak stane a svodidla jsou otevřená, motorista může nabýt dojmu, že může projet, aniž by zastavil a zaplatil za mýtné. Totéž se obvykle děje v automatických linkách, kdy mají zahraniční motoristé tendenci táhnout za ostatními vozidly, aniž by si uvědomili, že je třeba zaplatit mýtné.

Fotografický důkaz vozidla slouží jako důkaz toho, že mýto nebylo zaplaceno.

V případě změny vlastníka vozidla může být potřeba dokázat legitimnost sporu a Nivi bude pokračovat v inkasu u nového vlastníka/dřívějšího řidiče vozidla.

Dokumentace, kterou Nivi má k dispozici, není okamžitě předávána řidičům, ale je zahrnuta do dopisů a na webovou platformu, aby se podpořilo placení mýta.

KÓDY POKUT NA UPOMÍNCE = DŮVOD, PROČ DOŠLO K MÝTNÉMU PŘESTUPKU:

M88, T88 a V88 jsou kódy označující stejný přestupek: motorista ztratil lístek při vjezdu na dálnici, a proto musí zaplatit mýtné vypočtené za nejdelší trasu dálnice (čl. 176 italského zákona o silničním provozu).

Zde je přesný popis:

Kód M88: znamená, že řidič provedl „platbu osobně výběrčímu“, proto se nepořizuje žádná fotodokumentace vozidla. Vzhledem k tomu, že lístek chybí, výběrčí připraví pokutu a předá ji motoristovi.

Kód V88: řidič vstoupil do automatické platební linky, ve které mohl platit kreditní kartou nebo kartou VIACARD (předplacená karta). Bohužel bez lístku nemohla být platba zpracována, proto je motoristovi vydán šek a pořízen fotografie vozidla.

Kód T88: řidič vstoupil na pásma TELEPASS a využil otevřené nebo chybějící závory. Fotodokumentace vozidla je pořízena.

Kód MAN: znamená to, že řidič vstoupil do pásma „platba ručně výběrčímu“, a proto není pořízena žádná fotodokumentace vozidla. V tomto případě má motorista lístek, ale jednoduše za něj odmítá zaplatit. Výběrčí pak motoristovi udělil pokutu, která zůstala nezaplacena.

Kód MCS: motorista vstoupil do pásma automatické platby, ve které může platit kreditní kartou nebo VIACARD (předplacenou kartou). Přestože správně vložili lístek a platební kartu, platba se neprovedla. a mýtné zůstalo nezaplaceno (na kreditní kartě nebyly žádné prostředky, kreditní karta byla vadná, apod.).

Kód PIC: jedná se o velmi ojedinělý případ, kdy řidič neměl vjezdový lístek a následně se zařadil do fronty pro platby v hotovosti. Když se výběrčí zeptal motoristy, kde vjel na dálnici, motorista sdělil vjezd ústně, protože neměl lístek, kterým by to mohl prokázat. Výběrčí platbu přijal, ale bohužel vzhledem k tomu, že chyběl původní lístek, zůstává pozice otevřená, protože se v případech nezaznamenaného vjezdu mýtné automaticky přepočítává pro nejdelší trasu dálnice (nejvzdálenější vjezd na dálnici). Tyto případy by měly být uzavřeny, pokud je dlužník zpochybní.

Kódy TLP a VIO: jsou jako kód T88, ale vjezd na dálnici je v obou případech známý.

Dokumenty a plné moci

NIVI_Attorney for Logicall

Plná moc NIVI S.P.A

PM NIVI_překlad CZ